Miten yhteishankinnat etenevät?

Artikkeli

KuHan yhteishankintojen luotettavaan prosessiin kuuluu monta vaihetta, joilla varmistetaan hankintojen tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus ja tehokkuus. Kuntien asiantuntijat ovat tärkeä apu, jotta löydämme varmasti kuntien tarpeisiin sopivat tuotteet ja palvelut.

Yhteishankinta alkaa aina kunnan hankintatarpeesta ja yhteydenotosta KuHaan. Kun saamme tiedon hankintatarpeesta, jollainen voisi olla muillakin omistajakunnilla, lähdemme kartoittamaan mahdollisia muita osallistujia. Otamme yhteyttä muihin omistajakuntiin ja kysymme, olisivatko ne kiinnostuneita tulemaan mukaan hankintaan.

Kun yhteishankintaan osallistuvat kunnat ovat ilmoittautuneet mukaan, kysymme heiltä parhaat substanssiosaajat asiantuntijaryhmään. Heidän tehtävänään on tuoda hankintaan oman kuntansa tarve ja selvittää paras arvio hankintavolyymista. Kuntien edustajat pääsevät ryhmässä jakamaan tietoa ja oppeja toisten asiantuntijoiden kanssa. Olemme saaneetkin asiantuntijoilta palautetta, että kuntarajat ylittävä yhteistyö on ollut hyödyllistä.

Seuraavassa vaiheessa etsimme potentiaalisia tarjoajia ja teemme markkinakartoitusta heidän kanssaan hankintalain oikeusperiaatteet huomioiden eli syrjimättömästi ja avoimesti. Tavoitteenamme on, että omistajiemme tarve ja markkinoiden tarjonta kohtaisivat. Tehtävänämme on huolehtia, että yhteisesti määrittelemämme kilpailutuksen kriteerit eivät suosi tiettyä tarjoajaa. Olemme oppineet, että markkinakartoituksen aikaiset tekniset vuoropuhelut vähentävät kilpailutuksen sisältövirheiden mahdollisuutta. Lopullinen tarjouspyyntö valmistuu yhdistämällä omistajiemme tarve ja markkinoilta saamamme tieto.

Tarjouskilpailu alkaa, kun julkaisemme tarjouspyynnön Hilmassa. Normaaliin kilpailutusprosessiin kuuluu mahdollisuus jättää kysymyksiä. Tarjoajien kannattaa hyödyntää mahdollisuutta erityisesti silloin, jos ei ole ollut mukana markkinakartoituksessa.

Kilpailutukseen voi kuulua myös tuotetestaus, jolloin tarvitsemme kuntien asiantuntijoita suorittamaan laadun arvioinnin. Jos jotain testataan, se tehdään aina anonyymisti. Myös mahdolliset hankinnan kohteeseen liittyvät palvelukuvaukset katsomme yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa. Me KuHassa huolehdimme, että tarjousten vertailut tehdään oikein.

Kun kaikki tarjoukset on vertailtu ja tulokset ovat selvillä, teemme hankintapäätöksen ja lähetämme sen tiedoksi tarjoajille. Odotusajan jälkeen tarkistamme vielä dokumentit ja teemme voittaneen toimittajan rikostaustan selvityksen. Kun kaikki on valmista, teemme sopimuksen ja arkistoimme dokumentaation.

Vastaamme KuHassa juridisesti yhteishankintapäätöksestä, jolloin sopimus ja hankinta tehdään meidän nimissämme. Vähintään kaksi silmäparia tarkistaa aina hankintadokumentit, jotta ne ovat oikein. Jos esimerkiksi saamme jo kesken kilpailutuksen tiedon, että kilpailutuksessa on virhe, korjaamme asian.

päiväkodin leikkitila

Sopimuksesta alkaa yhteistyö

KuHan osuus ei lopu sopimuksen allekirjoittamiseen, vaan varmistamme, että yhteistyö käynnistyy ja toteutuu sovitusti sopimuskaudella.

Tiedotamme käyttäjille uudesta sopimuksesta KuHa-verkossa ja lähetämme tiedon myös asiantuntijaryhmälle. Monesti yhteistyön aloitukseen liittyy myös aloituspalaverit, joissa käymme läpi yhdessä valitun toimittajan ja asiantuntijaryhmän kanssa sopimuskauden yhteiset pelisäännöt.

Pidämme huolta sopimuksista koko sopimuskauden. Valvomme sopimuksia ja käymme tarvittaessa keskusteluja hyvässä hengessä osapuolten kanssa. Jos sopimuskauden aikana täytyy tehdä hintaneuvotteluja, tarkistamme, että hinnan muutoksille on järkevät perusteet. Joskus sopimuksiin liittyy optio, joka otetaankin hyvin usein käyttöön, jos tuote tai palvelu vastaa edelleen omistajiemme tarpeeseen.

Kun sopimuskausi päättyy, otamme edelliseltä sopimuskaudelta opit mukaan seuraavaan kilpailutukseen. Yli 15 vuoden toiminta-aikanamme meille on kertynyt valtavasti kokemusta sekä kilpailutuksista että sopimuskausista. Toivomme, että kunnat hyödyntävät ahkerasti sekä kaupallista että juridista osaamistamme.

Artikkelin kirjoittaja:
Mervi Haataja, hankintapäällikkö