KuHa on todellista määräysvaltaa

Blogi

Sidosyksikköaseman edellytyksiin ja niihin sisältyvän määräysvaltakriteerin täyttymiseen on vihdoin odotettavissa tarkempia suuntaviivoja!

Määräysvaltakriteeriä ei ole tähän mennessä juurikaan arvioitu kansallisessa oikeuskäytännössä, minkä vuoksi hankintayksiköt ovat voineet kokea tulkinnanvaraisena sen, milloin on kyse hankintalaissa (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista) tarkoitetusta sidosyksiköstä ja hankintalain mukaisen määräysvaltakriteerin täyttymisestä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on toukokuussa 2023 esittänyt markkinaoikeudelle, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen Sarastialta tekemän hankinnan (henkilöstöhallinnon palvelut ja niihin kuuluvat järjestelmät) sopimuskausi määrättäisiin päättymään ennenaikaisesti ja lisäksi hyvinvointialueelle pitäisi KKV:n esityksen mukaan määrätä 1000 euron seuraamusmaksu. Seuraamusmaksun määrä kuulostaa suhteettoman pieneltä verrattuna hankinnan arvoon (9,3 miljoonaa euroa), mutta KKV on tällä halunnut huomioida sen, että useilla hankintayksiköillä on epätietoisuutta siitä, miten sidosyksikköaseman edellytyksiä ja määräysvaltakriteerin täyttymistä tulisi tulkita. Hyvinvointialueen tekemä suorahankinta on KKV:n näkemyksen mukaan osa laajempaa ilmiötä, joka johtuu sidosyksikkösääntelyn virheellisestä ja liian laajasta tulkinnasta. Luultavasti tämän ilmiön laajuuden vuoksi KKV:n tarkoitus ei olekaan tässä kyseisessä tapauksessa niinkään asettaa suuria sanktioita yhdelle hankintayksikölle, vaan nostaa aihetta esiin ja saada sitova ennakkoratkaisu markkinaoikeudelta.

KKV:n nosto on tärkeä ja erittäin odotettu. Sarastian kaltaisia sidosyksiköitä on tosiaan paljon, samaten kuin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kaltaisia sidosyksikön (vähemmistö)omistajia. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue omistaa 0,04 prosentin osuuden Sarastian osakekannasta.

KKV on arvioinut Sarastia Oy:n päätöksentekorakenteita Sarastia Oy:n osakassopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja siltä saadun selvityksen perusteella. Virasto on lisäksi selvittänyt hyvinvointialueen edustusta Sarastian toimielimissä ja sen mahdollisuuksia tosiasiallisesti vaikuttaa yhtiön toimintaan toimielimien kautta. KKV:n arvion mukaan Sarastiaan luodut päätöksentekorakenteet eivät täytä hankintalain määräysvaltaa koskevia edellytyksiä.

Hyvinvointialueen määräysvalta yhtiöön on viraston arvion mukaan ainoastaan muodollista, eikä se voi käyttää yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa ratkaisevaa päätösvaltaa Sarastian strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. KKV katsoo, että Sarastia ei ole Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sidosyksikkö, joten se ei ole hankintalain tarkoittama sidosyksikkö, ja hankinta olisi näin ollen pitänyt kilpailuttaa.

Tulevalla markkinaoikeuden ratkaisulla on huomattava merkitys tulevaisuuden kannalta. Suuri osa kuntien omistamista in house -yhtiöistä on viime vuosien aikana laajentunut valtakunnallisiksi toimijoiksi. Tämän kehityksen seurauksena markkinoilla toimii nykyisin useiden hankintayksiköiden yhdessä omistamia ns. in house-yrityksiä, joiden valttikorttina toimii se, ettei sidosyksiköltä tehtäviä hankintoja tarvitse kilpailuttaa. Mielenkiintoista on seurata, mihin tilanne johtaa ja miten sidosyksikkö- ja markkinakenttä muuttuu, jos markkinaoikeuden ratkaisu myötäilee KKV:n linjaa.

Oli markkinaoikeuden ratkaisu aikanaan millainen vain, on joka tapauksessa ilo todeta, että KuHan omistajat eivät joudu pulaan määräysvaltakriteerin täsmentämisen vuoksi: koska omistajinamme on vain seitsemän kuntaa, ja koska osakekanta on jakautunut kunnille aikoinaan niiden väkiluvun mukaisessa suhteessa, ei mukana ole ollenkaan mikro-osakkeenomistajia.

Koska KuHan hallitus koostuu kokonaisuudessaan jokaisen omistajakuntansa yhdestä edustajasta (yhteensä siis 7 kpl), hankintalain mukainen määräysvaltakriteerikin täyttyy KuHassa myös tosiasiallisesti jokaisen omistajansa kohdalla! Näin ollen kaikki seitsemän omistajaamme voivat jatkossakin käyttää huoletta palveluitamme. 😊

Anna meidän siis ojentaa auttava kätemme ja helpottaa hankintojenne taakkaa! Ole ajoissa yhteydessä, ja voimme joko kilpailuttaa hankinnan puolestanne tai neuvoa matkalla omassa hankinnassanne.

Huoletonta alkavaa kesää kaikille!

Blogin kirjoittaja:
Irene Hepokari, hankintalakimies